چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
آگهي مناقصه عمومي شماره 971106 خريد ممبران

آگهي مناقصه عمومي شماره 971106 خريد ممبران


شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( SKS ) در نظر دارد نسبت به خرید 600 عدد ممبران TYPE: BW HRLE-440I مطابق شناسنامه فنی مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 
متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/11/28 در پاکت دربسته به دفتر حراست شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به نشانی: بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس تسلیم و رسید دريافت نمايند. 
لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی و فرم شرایط مناقصه اختلاف داشته باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود. 
ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 88916547 - 021 آقای همتی تماس حاصل فرمایند.

دانلود فایل ضمیمه

تعداد بازدیدکننده : 637

Copyright © 2018 by South Kaveh Steel Co All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian