چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
آگهی مناقصه عمومی شماره 980144-M ( اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ )

آگهی مناقصه عمومی شماره 980144-M ( اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ )

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (SKS) در نظر دارد اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳـﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧـﻮار ﻧﻘﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ خود را مطابق موارد مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/05/26 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی: 
بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تسلیم و رسید دريافت نمايند. 
لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گذار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود. 

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 88569660 - 021 داخلی 2234 آقای همتی تماس حاصل فرمایند.

دانلود فایل ضمیمه

تعداد بازدیدکننده : 120

Copyright © 2018 by South Kaveh Steel Co All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian