1
2
3
4
5
اقدامات ایمنی و زیست محیطی
                   خط مشی زیست محیطی

• رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی کاربردی و قابل اجرا و الزامات قراردادی در حوزه محیط زیست.
• توسعه ، بهبود و ارتقاء سطح آگاهي و دانش زيست محيطي كاركنان.
• بكارگيري روشهاي مناسب براي بهينه سازي و مدیریت مصرف انرژي ، مواد اوليه و كاهش ضايعات.
• پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و کاهش ریسکها و مخاطرات ناشی از فعالیتها تا حد قابل قبول ، بمنظور حفاظت از محیط زیست و نیروی انسانی شاغل در جهت تحقق توسعه پایدار.
• تعهد به بهبود مستمر در اثر بخشی نظام مديريت يکپارچه (IMS) .

فعالیت های زیست محیطی

• توسعه ، بهبود و ارتقاء سطح آگاهی و دانش زیست محیطی و فراهم نمودن محیط سازنده و فرهنگی مناسب بین مدیران ، کارکنان و سایر ذی نفعان از طریق برگزاری دوره ای آموزشی ، چاپ پمفلت ، بروشور و ....
• تهیه ، تدوین و جاری سازی دستورالعمل ها، چک لیست ها و روش های اجرایی محیط زیستی بر اساس آخرین استانداردهای ملی و بین المللی.
• شناسایی، ارزیابی و مدیریت تمامی مخاطرات زیست محیطی در شرایط معمول، تغییر و بحران به منظور کاهش میزان مخاطرات و اثرات نامطلوب آنها با انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی ( (EIA کلیه واحدها (احیاء،فولادسازی،گندله سازی و آبشیرین کن) قبل از بهره برداری.
• انجام طرح خود اظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی به منظور رعایت الزامات قانونی از طریق عقد قرارداد با شرکت های معتمد سازمان محیط زیست کشور.
• عضویت و شرکت در کمیته های تخصصی محیط زیست استان به منظور تعامل و همکاری با آنها
• جمع آوری و دفن بهداشتی پسماند های ویژه وعادی با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان وسازمان بازیافت شهرداری
• تدوین طرح عملیاتی مدیریت پسماند های ویژه و صنعتی کارخانه احیاء مستقیم(آهن سازی)
• نصب تجهیزات اندازه گیری لحظه ای گاز های خروجی و ذرات از دودکش ها در کارخانه احیاء مستقیم(آهن سازی)
• طراحی سایت جدید ضایعات صنعتی مبتنی بر اصول علمی و ضوابط قانونی به منظور تفکیک و بازیافت آنها.
• راه اندازی غبارگیرها و اسکرین اکساید و بکارگیری اسکرابر تر( (WET SCRUBBER به منظور کنترل و جذب گرد و غبار و ذرات آلاینده.
• استقرار و راه اندازی تجهیز CLARI FIER جهت کنترل لجن و ذرات معلق در پساب خروجی
• بهسازی و گسترش فضای سبز با استفاده از گونه های بومی و سازگار منطقه
پروژه های زیست محیطی اجرا شده ودر دست اجرا
• ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA کارخانه احیا مستقیم وفولادسازی
• طرح عملیاتی مدیریت پسماندهای ویژه وصنعتی کارخانه احیا مستقیم
• ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA کارخانه گندله سازی وآب شیرین کن
• نصب تجهیزات اندازه گیری لحظه ای گازهای خروجی و ذرات دودکش های کارخانه احیا مستقیم (مدول AوB )
• احداث تصفیه خانه صنعتی وبهداشتی (۲۰% پیشرفت اجرایی وخرید ۹۰% تجهیزات مورد نیاز شامل سیستم DAF, RO Skids, Valves, Filters )

فضای سبز

این شرکت ۳ هکتار مربع فضای سبز و کمربندی از درختکاری محصور گردیده است.اجرای این مهم موجب تلطیف هوای محیط اطراف و داخل شرکت شده و از خشونت محیط صنعتی نیز می کاهد و با توجه به جهت بادهای غالب از انتشار آلودگی به محیط مجاور نیزکاسته میشود.فضای سبز با ایجاد فضای مساعد آب و هوایی در زمینه کاهش آلودگی صوتی و تنفسی،کاهش گرد و غبار موجود در هوا،کاهش درجه حرارت و جلوگیری از فرسایش خاک نقش مهمی درتأمین سلامت و بهبود شرایط زندگی انسانها نیز ایفا میکند. درختان موجودازانواع گونه های مختلف می باشند که باتوجه به شناخت ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی و آب و هوایی منطقه انتخاب گردیده اند.
قابل ذکر است حدود۷۰%از اراضی درختکاری شده به سیستم آبیاری قطره ای مجهز گشته اند و تجهیز سایر اراضی به این سیستم در دستور کارقرار دارد.