1
2
3
4
5
خط انتقال GRP
هدف از این پروژه انتقال آب از محل آب شیرین کن ها به سایت شمالی می باشد .
ای پروژه شامل یک خط لوله سایز ۸۰۰mm و فشار کاری ۱۶ بار از جنس GRP به طول ۵۲۰۰m می باشد که در طول مسیر از روی یک PIPE RACK به طول ۵۱ متر و ارتفاع ۸ متر و وزن ۳۰۰ تن عبور می کند .

ردیف

فعالیت

واحد

حجم

۱

حفر ترانشه

مترمکعب

۱۹.۲۵۰

۲

نصب لوله GRP

متر طول

۵.۲۰۰

۳

نصب لوله PE

متر طول

۵.۲۰۰

۴

ساخت و نصب PIPE RACK

تن

۳۰۰

۵

بتن ریزی

مترمکعب

۱.۰۷۰

۶

آرماتوربندی

تن

۳۰