1
2
3
4
5
خط انتقال GRV
هدف از این پروژه انتقال آب از محل پمپ های برداشت آب از دریا به ساحل جهت تصفیه و انتقال به سایت شمالی می باشد .
ای پروژه شامل دوخط لوله موازی سایز ۱۰۰۰mm و فشار کاری ۱۶ بار از جنس GRV درون BOX CULVERT به طول هر خط ۱۶۰۰ متر می باشد .
همچنین جهت انتقال این خط ساخت و نصب PIPE RACK به طول ۴۰ متر و ارتفاع ۸ متر و همچنین ساخت و نصب Plat Form فلزی به وزن تقریبی ۲۰ تن پیش انجام پذیرفته است .

ردیف

فعالیت

واحد

حجم

۱

نصب لوله GRV

متر طول

۳.۷۰۰

۲

نصب لوله PVC

متر طول

۲.۰۰۰

۳

ساخت و نصب PIPE RACK

تن

۲۵۳

۴

بتن ریزی

مترمکعب

۱۴۷