1
2
3
4
5
فاز اول RO۲
هدف این پروژه تولید نهایی ۳۴.۰۰۰ مترمکعب آب Demin در روز می باشد که شامل دو فاز هر یک به ظرفیت تولید ۱۷.۰۰۰ متر مکعب می باشد .
فاز اول این پروژه در سال ۹۴ با هدف تولید آب مورد نیاز فاز اول پروژه فولادسازی پایان یافته و در حال بهره برداری می باشد .

ردیف

فعالیت

واحد

کل

۱

خاکبرداری

متر مکعب

۶.۴۳۶

۲

سازه فلزی

تن

۲۵۰

۳

آرماتوربندی

تن

۱۳۰

۴

بتن ریزی

متر مکعب

۱.۹۰۰

۵

قالب بندی

متر مربع

۱.۴۷۳