1
2
3
4
5
RO۴
این پروژه در زمینی به مساحت ۸۰۰۰ متر مربع و با هدف تولید نهایی ۱۰۰۰۰ مترمکعب آب درشبانه روز می باشد.
عملیات سیویل پروژه RO۴ پایان یافته و بخشی از تجهیزات وارد سایت گردیده و با ورود کامل تجهیزات آماده نصب می باشد .

ردیف

فعالیت

واحد

کل

۱

خاکبرداری

متر مکعب

۲۱.۰۰۰

۲

سازه فلزی

تن

۸۰۰

۳

آرماتوربندی

تن

۶۲۶

۴

بتن ریزی

متر مکعب

۳.۲۸۸

۵

قالب بندی

متر مربع

۲.۵۵۵