1
2
3
4
5
فاز دوم RO۲
هدف این پروژه تولید نهایی ۳۴.۰۰۰ مترمکعب آب Demin در روز می باشد که شامل دو فاز هر یک به ظرفیت تولید ۱۷.۰۰۰ متر مکعب می باشد .
فاز اول این پروژه در سال ۹۴ با هدف تولی آب مورد نیاز فاز اول پروژه فولادسازی پایان یافته و وارد فاز بهره برداری گردیده است .