1
2
3
4
5
پمپ های برداشت آب
پمپ های برداشت آب از دریا (INTAKE)

جهت برداشت آب از دریا و انتقال از محل پمپ ها به طول ۱.۵ کیلومتر تا خط ساحلی دو پمپ به ظرفیت هر کدام ۶.۶۰۰ متر مکعب بر ساعت پیش بینی شده است .