1
2
3
4
5
RO۱
احداث این پروژه با ظرفیت تولید ۳۰.۰۰۰ متر مکعب آب در شبانه روز و در زمینی به مساحت ۸.۰۰۰ متر مربع در سال ۹۴ آغاز گردیده است و پیش بینی میگردد در سال ۹۶ به بهره برداری برسد .

ردیف

فعالیت

واحد

کل

باقیمانده

۱

آرماتوربندی

تن

۱,۰۵۲

۳۶۳

۲

قالب بندی

مترمربع

۹,۴۷۱

۲,۷۱۷

۳

بتن ریزی

مترمکعب

۸,۲۶۰

۵,۴۲۸

۴

خاکبرداری

مترمکعب

۱۷,۲۴۰

-