1
2
3
4
5
RO۵
این پروژه در زمینی به مساحت ۸.۰۰۰ متر مربع و با هدف تولید نهایی ۱۰.۰۰۰ مترمکعب آب در شبانه روز می باشد .
عملیات سیویل پروژه RO۵ پایان یافته است .