1
2
3
4
5
خرید
مدیریت خرید


متشکل از واحد های : ۱- خرید قطعات و تجهیزات ( مکانیک،برق و ابزار دقیق ) ۲- خرید مواد اولیه و انرژی ۳- خرید مواد مصرفی و عمومی ۴- خرید اضطراری ۵- خرید خدمات ۶- امور قراردادها و پیمانکاران ۷- ارزیابی تامین کنندگان ۸- برنامه ریزی خرید و واحد ساخت قطعات و تجهیزات(بومی سازی) می باشد.در این بین شناسایی تامین کنندگان و سازندگان (داخلی و خارجی)، همچنین انجام تحقیقات از نظر قیمت ، ظرفیت ،کیفیت و سرعت مناسب در ارائه کالا و خدمات را بعهده دارد.
مدیر خرید :

مهندس جواد ابراهیمی
تلفن تماس : ۳۳۵۳۰۲۸۲-۰۷۶ _ ۳۳۵۳۰۲۶۴-۰۷۶ _ ۳۳۵۳۰۲۶۸-۰۷۶


فاکس : ۳۳۵۳۰۲۶۸-۰۷۶
پست الکترونیک : j.ebrahimi@sksco.ir