1
2
3
4
5
خط مشی
خط مشی کیفیت

شرکت فولاد کـاوه جنـوب کیش با محوریت توسعه پایـدار و مشتری گرایی، متناسب با فرآینـدها و فعالیـت های خود و به منظور تحقق اهـداف سازمانی و ایجاد بهبـود مستمر در سازمان، استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ۲۰۰۸ : ISO۹۰۰۱ را اعلام و رئوس خط مشی کیفیت را به شرح زیر بیان می دارد :

- تبعیت از الزامات قانونی و سایر الزامات سازمانی
- فراهم آوری منابع مورد نیاز استقرار نظام فرآیندی و ایجاد چارچوبی به منظور تعیین، پایش و بازنگری اهداف
- ایجاد، نگهداری و بهبود مستمر فرآیندها با هدف توسعه رویکرد فرآیندی و پایش مستمر شاخصهای عملکردی آنها
- افزایش رضایت ذینفعان به ویژه مشتریان از طریق ارتقاء کیفیت محصولات
- تأمین اقتصادی مواد، محصولات و خدمات مورد نیاز فرآیندهای سازمان از طریق ارزیابی منابع تأمین
- افزایش صلاحیت و آگاهی کارکنان از طریق آموزش مستمر و اثر بخش، مبتنی بر یادگیری

این خط مشی جهت حصـول اطمینان از تناسب و سازگاری با نظام مدیریت کیفیت بطـور مـداوم مورد بازنگری قـرار گرفته و مسئولیت انتقـال ، تفهیم و اطلاع رسانی به سازمان در خصوص مفاد آن به عهده نماینده مدیریت و مالکان فرآیندها می باشد و اختیارات لازم در این خصوص به آنان تفویض گردیده است.


         مدیرعامل