1
2
3
4
5
ماموریت
بیانیه ماموریت:

این شرکت ، تولید و عرضه محصولات فولادی منطبق بر نیازهای مشتریان در گستره بازارهای داخلی و منطقه ای ، استفاده از آخرین تکنولوژی و فن آوریهای پیشرفته ، تکیه بر شایستگیهای ممتاز ناشی از دانش بومی شده مدیران و کارکنان شرکت ، با حفظ هوشمندی تجاری ، رشد و توسعه تواناییهای کارکنان به عنوان ارزشمندترین منابع سازمان ، ایجاد تصویر مثبت و پایدار در مشتری مداری را سرلوحه ارزشهای بنیادین خـود قرار داده است .