1
2
3
4
5
مهندسی ساخت و بومی سازی
* واحد مهندسی ساخت و بومی سازی

بومی سازی استفاده آگاهانه از توان، انرژی، تفکر ، الگوها، روش ها و فنون توسعه می باشد که در دنیای امروزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بومی سازی مجموعه ای از فعالیت هایی (شامل : برنامه ریزی - طراحی – مهندسی - ساخت - کنترل کیفیت و ...) می باشد که باعث ساخت داخل یا تامین تولیدات داخلی با حفظ استاندارد و کیفیت های لازم می گردد.
واحد مهندسی ساخت و بومی سازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی و در راستای توانمند سازی و خودکفایی ملی فعالیت خود را آغاز نمود.
از اهداف مهم این واحد ایجاد توانمندی و دانش فنی جهت ساخت داخلی قطعات و تجهیزات، شناسایی و ارزیابی سازندگان توانمند داخلی و همچنین پیش بینی و رفع نیاز واحد بهره برداری در راستای بومی سازی قطعات و پیشرفت و افزایش تولیدات داخلی می باشد.

ایجاد ساختار مهندسی ساخت و بومی سازی متشکل از زیر مجموعه های زیر می باشد :

- مهندسی معکوس
- طراحی و مهندسی مجدد
- تکنولوژی و کنترل ساخت

* فرآیند واحد مهندسی ساخت و بومی سازی

۱- شناسایی و اولویت بندی
۲- انجام مهندسی معکوس ( تهیه نقشه و مدارک فنی )
۳- انجام مهندسی مجدد ( طراحی، بهبود یا جایگزینی )
۴- شناسایی و ارزیابی فنی سازندگان در راستای استفاده از حداکثر توان داخلی
۵- انجام استعلام و انتخاب سازنده متخصص
۶- ساخت و کنترل ساخت در راستای تبادل دانش فنی و انجام بازرسی و کنترل کیفیت کالای ساخته شده