1
2
3
4
5
سیستم های یکپارچهپس از دانلود و نصب نرم افزار زیر وارد آدرس http//۱۰۹.۲۳۰.۷۰.۷۱:۸۰۸۰ شوید.

Citrix