1
2
3
4
5
تمدید آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۵۱۴
تمدید آگهی مناقصه عمومی شماره 9514  (تعداد بازدید : ۱۸۲۳)
بدین وسیله به آگاهی می رساند زمان تحویل پاکات مناقصه شماره ۹۵۱۴/م ن/ب در خصوص تأمین نیروی انسانی ساده و فنی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۵ تمدید گردید.

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
منبع : روابط عمومی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش