1
2
3
4
5
مناقصه عمومی ۹۷۱۰۷۷ - ۹۷۱۰۷۸ - ۹۷۱۰۷۹ - ۹۷۱۰۸۰ - ۹۷۱۰۸۴ - ۹۷۱۰۸۵
مناقصه عمومی 971077 - 971078 - 971079 - 971080 - 971084 - 971085  (تعداد بازدید : ۳۱۸)
آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۷۱۰۷۷

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد خرید تایپ های مختلف قرقره های سیم بکسل (برند Gosan) (مناقصه عمومی ۹۷۱۰۷۷) مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید لذا از شرکت های اصلی و معتبر دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده ، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۶/۲۱ در پاکت دربسته به دبیرخانه حراست شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به نشانی : بندرعباس – کیلومتر۱۳ بزرگراه شهید رجائی – منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ارسال یا تسلیم نموده، ضمناً متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۳۳۵۳۰۲۸۰-۰۷۶ داخلی ۶۶۲۸ تماس حاصل نمايند.

شرایط مناقصه خرید تایپ های مختلف قرقره های سیم بکسل.pdf
اسناد مناقصه- خرید قرقره سیم بکسل.pdf

*****************

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۷۱۰۷۸

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد نازل کولینگ چمبر (مناقصه عمومی ۹۷۱۰۷۸) مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید لذا از شرکت های اصلی و معتبر دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده ، حداکثر تا روز چهار شنبه مورخه ۹۷/۰۶/۲۱ در پاکت دربسته به دبیرخانه حراست شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به نشانی : بندرعباس – کیلومتر۱۳ بزرگراه شهید رجائی – منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ارسال یا تسلیم نموده، ضمناً متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۳۳۵۳۰۲۸۰-۰۷۶ داخلی ۶۶۲۸ تماس حاصل نمايند.

شرایط مناقصه خرید نازل کولینگ چمبر.pdf
پیش نویس قرارداد خرید نازل کولینگ چمبر.pdf

*****************

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۷۱۰۷۹

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد خرید یک عدد الکتروموتور QUANTUM (مناقصه عمومی ۹۷۱۰۷۹) مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید لذا از شرکت های اصلی و معتبر دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده ، حداکثر تا روز چهار شنبه مورخه ۹۷/۰۶/۲۱  در پاکت دربسته به دبیرخانه حراست شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به نشانی : بندرعباس – کیلومتر۱۳ بزرگراه شهید رجائی – منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ارسال یا تسلیم نموده، ضمناً متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۳۳۵۳۰۲۸۰-۰۷۶ داخلی ۶۶۲۸ تماس حاصل نمايند.

شرایط مناقصه خرید یک عدد الکتروموتور QUANTUM.pdf
پیش نویس قرارداد خرید الکتروموتور کوانتوم.pdf

*****************

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۷۱۰۸۰

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد خرید الکتروموتورهای EMG (مناقصه عمومی ۹۷۱۰۸۰) مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید لذا از شرکت های اصلی و معتبر دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده ، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۶/۲۱ در پاکت دربسته به دبیرخانه حراست شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به نشانی : بندرعباس – کیلومتر۱۳ بزرگراه شهید رجائی – منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ارسال یا تسلیم نموده، ضمناً متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۳۳۵۳۰۲۸۰-۰۷۶ داخلی ۶۶۲۸ تماس حاصل نمايند.

شرایط مناقصه خرید الکتروموتورهای EMG.pdf
پیش نویس قرارداد خرید الکتروموتور EMG.pdf


*******************

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۷۱۰۸۴

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد تامین بازوی پاتیل (مناقصه عمومی شماره ۹۷۱۰۸۴) مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید لذا از شرکت های اصلی و معتبر دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده ، حداکثر تا روز چهار شنبه ۹۷/۰۶/۲۱ در پاکت دربسته به دبیرخانه حراست شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به نشانی : بندرعباس – کیلومتر۱۳ بزرگراه شهید رجائی – منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ارسال یا تسلیم نموده، ضمناً متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۳۳۵۳۰۲۸۰-۰۷۶ داخلی ۶۶۲۸ تماس حاصل نمايند.

*********************** 

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۷۱۰۸۵

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد تامین سیلندر هیدرولیک (مناقصه عمومی شماره ۹۷۱۰۸۵) مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید لذا از شرکت های اصلی و معتبر دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده ، حداکثر تا روز چهار شنبه ۹۷/۰۶/۲۱ در پاکت دربسته به دبیرخانه حراست شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به نشانی : بندرعباس – کیلومتر۱۳ بزرگراه شهید رجائی – منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ارسال یا تسلیم نموده، ضمناً متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۳۳۵۳۰۲۸۰-۰۷۶ داخلی ۶۶۲۸ تماس حاصل نمايند.

شرایط مناقصه تامین سیلندر هیدرولیک.pdf
قرارداد خرید سیلندر هیدرولیک.pdfتاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
منبع : روابط عمومی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش