تمدید آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۵۱۴

بدین وسیله به آگاهی می رساند زمان تحویل پاکات مناقصه شماره ۹۵۱۴/م ن/ب در خصوص تأمین نیروی انسانی ساده و فنی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۵ تمدید گردید.
۱۳۹۵/۰۹/۲۱
localhost:۱۳۵۲
نام شرکت: